BIP

Dzienniki Ustaw i Monitory Rządowe

CEIDG

e-deklaracje.gov.pl

Ogłoszenie..."Weź paragon"- lato 2014 Drukuj
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 21 lipca 2014 14:23
wez-paragon"Weź paragon" - lato 2014 r.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie informuje, iż akcja „Weź paragon” trwa obecnie cały rok, z nasileniem w okresach ferii zimowych i wakacji. Działaniami objęty jest teren całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości wypoczynkowych, gdzie obserwuje się wzmożony ruch turystyczny. Podstawowym założeniem akcji, podobnie jak w latach poprzednich, jest kontrola wywiązywania się przez przedsiębiorców z obowiązków ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących i wydawania paragonów. Akcja jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia przedsiębiorców prowadzących legalną działalność gospodarczą, którzy borykają się z problemem "szarej strefy". Oprócz działań kontrolnych, na szeroką skalę prowadzona jest również kampania edukacyjna z udziałem zarówno mediów lokalnych, jak i ogólnopolskich. W przeprowadzenie akcji zaangażowani są pracownicy urzędów kontroli skarbowej, izb skarbowych oraz urzędów skarbowych.
Kampania przypomina, że biorąc paragon:
• ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,
• mamy możliwość porównania cen,
• wspieramy uczciwą konkurencję,
• mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
• zmniejszamy szarą strefę,
• dokładamy starań, żeby zapłacony przez nas w cenie podatek trafił do budżetu państwa.


linia

 
Przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną Drukuj
Wpisany przez Admin   
wtorek, 15 lipca 2014 14:31
Przesyłanie korespondencji do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie drogą elektroniczną

W związku z ostatnimi zmianami przepisów, w tym m.in. ustawy Ordynacja podatkowa wprowadzonymi ustawą z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 10 lutego 2014 r.) w zakresie komunikacji elektronicznej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie przypomina, iż:
korespondencja o charakterze formalnym/procesowym (np. wniosek, odwołanie od decyzji itp.) powinna być kierowana do tut. Urzędu za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) udostępnionej na platformie ePUAP.  Przesłanie korespondencji tą drogą zapewnia wygenerowanie urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO), którego otrzymanie jest w myśl art. 12 § 6 ust. 1 ustawy Ordynacja Podatkowa warunkiem dochowania terminu.
Należy pamiętać, iż w celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:
założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP (Instrukcja zakładania konta użytkownika na platformie ePUAP - link ),
posiadanie certyfikatu kwalifikowanego (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450, z późn. zm.) , certyfikatu podpisu osobistego (przewidzianego w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131)) lub profilu zaufanego ePUAP w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.
korespondencja o charakterze innym, niż formalnym/procesowym (niemająca waloru pisma urzędowego/procesowego) może być przesłana na adres e-mail Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie. Należy jednak pamiętać, że złożenie tą drogą podania skutkuje tym, że wnoszący podanie nie otrzymuje urzędowego potwierdzenia odbioru, którego otrzymanie jest w myśl art. 12 § 6 ust. 1 ustawy Ordynacja Podatkowa warunkiem dochowania terminu.

linia

 
Komunikat MF z dnia 2014.04.04 (aktualizacja: 2014.07.07) Drukuj
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 07 lipca 2014 12:41
Ministerstwo Finansów nie pobiera opłat za rejestrację w CR KEP!

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:
  1. gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:
    1. ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,
    2. z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;
  2. weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.
Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów / rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

linia

 
e-Deklaracje dla płatników Drukuj
Wpisany przez Admin   
wtorek, 08 lipca 2014 12:59
Nowy kanał komunikacji elektronicznej dla płatników

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Finansów informuje, że projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje nowe obowiązki w zakresie składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40 drogą elektroniczną. Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik, mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), będzie zobowiązany do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez Internet.

Aby usprawnić składanie deklaracji drogą elektroniczną zostanie uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD), będąca nowym, intuicyjnym kanałem służącym do wysyłania e-deklaracji.
(tutaj cały komunikat)

linia
 
Interpretacja Ministra Finansów w sprawie opodatkowania szkoleń Drukuj
Wpisany przez Admin   
czwartek, 05 czerwca 2014 13:03
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez podwykonawców na rzecz
podmiotów świadczących usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w ramach realizacji
projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych, a w szczególności ze środków Unii
Europejskiej (czytaj tutaj...)

linia
 
Kwalifikacja przychodów z tytułu uprawiania sportu Drukuj
Wpisany przez Admin   
środa, 28 maja 2014 10:31
Kwalifikacja przychodów z tytułu uprawiania sportu

W załączeniu informacja Ministra Finansów dotycząca kwalifikacji przychodów z tytułu uprawiania sportu (kliknij, aby przeczytać)

linia
 
Informacja dla rolników VAT Drukuj
Wpisany przez Admin   
piątek, 11 kwietnia 2014 11:57
Informacja dla podatników wykonujących działalność rolniczą opodatkowaną podatkiem VAT

Działalność rolnicza podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn.
zmian.). Zgodnie z tymi przepisami rolnik może korzystać z tzw. rozliczenia na zasadzie ryczałtu lub podlegać zasadom
ogólnym. Do rozliczenia VAT na zasadach ogólnych zobowiązani są rolnicy, których roczne przychody netto ze sprzedaży
przekraczają 1 200 000 euro lub rolnicy, którzy dobrowolnie zdecydują o takiej formie rozliczenia podatku VAT.
Pozostali rolnicy, tzw. rolnicy ryczałtowi są zwolnieni z podatku VAT, a zapłacony przez nich podatek zawarty w cenach
towarów i usług nabywanych do produkcji rekompensuje 7% stawka zryczałtowanego zwrotu uwzględniana przez podmioty
skupujące od rolników produkty rolne w wystawianych fakturach zakupu.             ...czytaj całą informację...

linia
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5